Fluke Authorized Support Center
Hướng dẫn sử dụng / User guide
1. Truy Cập - Acess

Đường dẫn / Url: www.flukesupport.vn
2. Lựa chọn ngôn ngữ - Choose Language

Lựa chọn ngôn ngữ tại góc phải màn hình / trong menu trên giao diện điện thoại.
Choose preferred language on top right corner or in drop down menu if you are on mobile interface.
Fluke PTi120
3. Đăng ký - Sign up

Bấm vào “Chưa có tài khoản” và nhập thông tin đăng ký, sau đó bấm nút Tạo Tài Khoản. Bạn cần phải có tài khoản để sử dụng toàn bộ chức năng của hệ thống.
Click on “Don’t have an account?” and input your information to register. You will need to create account to access all functions on the system.
Nếu bạn đã có tài khoản, vui lòng đăng nhập để tiếp tục
If you already have an account, please sign in to continue.
Fluke PTi120
4. Gửi Yêu Cầu – Submit a Ticket

Chọn “Hỗ Trợ ” từ thanh menu, điền thông tin và bấm “Gửi” để gửi hỗ trợ. Fluke hỗ trợ các yêu cầu bao gồm: Bảo Hành, Sửa Chữa, Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Đào Tạo sử dụng sản phẩm.
Click on “Submit Ticket”, then fill in the information and hit “Submit” to send your request to Fluke. We support request related to: Warranty, Product Training, Repair and Technical Support.

Bạn có thể xem lại các yêu cầu của mình và trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ tại phần “Lịch Sử Hỗ Trợ”. Bạn có thể gửi kèm file (hình ảnh/video) để mô tả rõ hơn yêu cầu của mình.
You might track your request and chat online with our technical staff on “Ticket History” menu. You can attach files (image/video) to further explain the situation.

Bạn cũng có thể “Đóng yêu cầu”” nếu bạn không cần sự hỗ trợ từ Fluke nữa
You might as well “Close this ticket” if you are no longer need our support.

Nếu kỹ thuật viên của Fluke đang bận chưa trả lời kịp, bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi yêu cầu của bạn được tiếp nhận.
If our technician cannot reply you immediately due to some reason, you will be notified via email when your request is being handle.
Fluke PTi120

Fluke PTi120

Fluke PTi120
5. Quản lý thiết bị – Asset Management

Fluke cung cấp tính năng “Quản lý thiết bị” để bạn theo dõi tình trạng bảo hành & nhắc nhở hiệu chuẩn định kỳ. Bạn có thể thêm các thiết bị bạn đang sử dụng tại mục này để theo dõi.
We also provide “Assest Management” function that reminds you on the warranty and calibration status of each tools you are using. You can add products and start tracking now.
Fluke PTi120
6. Các tính năng khác – Other functions

Bạn có thể tham khảo thêm một số chức năng khác có trên hệ thống bao gồm:
You might explore other functions on the system include:

✔  Hiệu Chuẩn: để yêu cầu hiệu chuẩn thiết bị (có phí)
     Calibration to ask for calibration services (with fee)
✔  Mua Hàng Online để đặt mua thiết bị trực tuyến
     Buy Online to buy tools online
✔  Diễn đàn để giao lưu với anh em kỹ thuật
     Forum to connect with engineers
✔  Câu hỏi thường gặp để tham khảo các trường hợp thường gặp được chia sẻ bởi admin
     FAQ to refer to some common case study that shared by admin


Quay về Trang Chủ
Back to Homepage
Fluke PTi120