- 16 May to 30 Jun 2022 -
Fluke ii910
Buy ii910 at the price of ii900
Fluke 1777
Buy 1777 at the price of 1775
Fluke 910
Buy 810 at USD1,000 off
Giảm ngay $1000 khi mua Máy đo độ rung Fluke 810
- 16 May to 30 Jun 2022 -
Fluke ii910
Buy 1777 at the price of 1775
Fluke 1777
Three-Phase Power Quality Analyzers
Engineered to be the faster, easier way to perform power quality studies, the 1770 Series offers automatic measurements, a straightforward user interface and setup, best-in-class specifications, and a simplified reporting platform.
Fluke ii910
Beli 1777 dengan harga 1775
Fluke 1777
Three-Phase Power Quality Analyzers
Direkayasa untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah untuk melakukan studi kualitas daya, Seri 1770 menawarkan pengukuran otomatis, antarmuka dan pengaturan pengguna yang mudah, spesifikasi terbaik di kelasnya, dan platform pelaporan yang disederhanakan.
Fluke ii910
Mua Fluke 1777 với giá của Fluke 1775
Fluke 1777
Thiết bị phân tích chất lượng điện ba pha
Được thiết kế để trở thành cách thực hiện nghiên cứu chất lượng điện nhanh hơn, dễ hơn, 1770 Series cung cấp các phép đo tự động, giao diện người dùng và thiết lập dễ hiểu, thông số kỹ thuật độ tin cậy cao và nền tảng báo cáo đơn giản.
              
Fluke ii910
 
Buy ii910 at the price of ii900
Fluke ii910
Precision Acoustic Imager
Engineered to locate partial discharge, corona discharge as well as gas and vacuum leaks. The ii910 acoustic imaging camera's groundbreaking technology is a cost efficient, safe, effective, and comfortable tool for teams who inspect and maintain power distribution and industrial high voltage equipment.
Fluke ii910
 
Beli ii910 dengan harga ii900
Fluke ii910
Precision Acoustic Imager
Teknologi inovatif kamera pencitraan akustik ii910 adalah alat yang hemat biaya, aman, efektif, dan nyaman bagi tim yang memeriksa dan memelihara distribusi daya dan peralatan tegangan tinggi industri.
              
Fluke 810
 
Buy 810 at USD1,000 off
Fluke 810
Vibration Tester
Control unplanned downtime, prevent recurring problems, set repair priorities and manage your resources with an entirely new approach to vibration testing.
Discount for Fluke 810 will be given in local currency equivalent to USD 1,000 as follows: SGD 1,500 / MYR 4,500 / PHP 53,000 / THB 35,000 / IDR 15,000,000 / VND 23,000,000.
Fluke 810
Beli 810 dengan potongan USD 1.000
Fluke 810
Vibration Tester
Kontrol downtime yang tidak direncanakan, cegah masalah berulang, tetapkan prioritas perbaikan, dan kelola sumber daya Anda dengan pendekatan yang sama sekali baru untuk pengujian getaran.
Diskon untuk Fluke 810 akan diberikan dalam mata uang lokal setara dengan USD 1.000 sebagai berikut: SGD 1.500 / MYR 4.500 / PHP 53.000 / THB 35.000 / Rp 15.000.000 / VND 23.000.000.
Fluke 810
 
Giảm ngay $1000 khi mua Máy đo độ rung Fluke 810
Fluke 810
Máy phân tích rung động
Kiểm soát thời gian ngừng hoạt động không tính trước, ngăn chặn các vấn đề thường xuyên lặp lại, đặt mức độ ưu tiên sửa chữa và quản lý nguồn lực của bạn bằng phương pháp đo kiểm rung động hoàn toàn mới.
Mức giảm giá cho Fluke 810 sẽ là giảm giá bằng tiền VND với trị giá tương đương USD 1,000 (VND 23,000,000)
              
              
 
Buy 1777 at the price of 1775 Buy 1777 at the price of 1775 Buy 1777 at the price of 1775
Fluke 1777
Three-Phase Power Quality Analyzers
Engineered to be the faster, easier way to perform power quality studies, the 1770 Series offers automatic measurements, a straightforward user interface and setup, best-in-class specifications, and a simplified reporting platform.
 
Fluke ii910
              
 
Buy ii910 at the price of ii900 Buy ii910 at the price of ii900 Buy ii910 at the price of ii900
Fluke ii910
Precision Acoustic Imager
Engineered to locate partial discharge, corona discharge as well as gas and vacuum leaks. The ii910 acoustic imaging camera's groundbreaking technology is a cost efficient, safe, effective, and comfortable tool for teams who inspect and maintain power distribution and industrial high voltage equipment.
 
Fluke ii910
              
 
 
 
Discount for Fluke 810 will be given in local currency equivalent to USD 1,000 as follows: SGD 1,500 / MYR 4,500 / PHP 53,000 / THB 35,000 / IDR 15,000,000 / VND 23,000,000.
Buy 810 at USD1,000 off
Fluke 810
Vibration Tester
Control unplanned downtime, prevent recurring problems, set repair priorities and manage your resources with an entirely new approach to vibration testing. The unique diagnostic technology helps you quickly identify and prioritize mechanical problems, putting the expertise of a vibration analyst in your hands.
Fluke 810
Discount for Fluke 810 will be given in local currency equivalent to USD 1,000 as follows: SGD 1,500 / MYR 4,500 / PHP 53,000 / THB 35,000 / IDR 15,000,000 / VND 23,000,000.
Request for a free demo and try the product for yourself

Enter your email address below and a local authorized Fluke representative will get in touch with you.